ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Integrity and Transparency Assessment (ITA Online 2024)