ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Integrity and Transparency Assessment (ITA Online 2022)