ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Integrity and Transparency Assessment (ITA Online 2023)